ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1472

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๙ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย และวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียวชาญ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๕ ราย ดังนี้ ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายฉัตรทอง ใสแสง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การสร้างและหา ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สเบื้องต้น เพื่อใช้ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (๒๑๐๐ – ๑๐๐๕) พร้อมเอกสารประกอบ ๒. เอกสารประกอบการสอน วิชากระบวนการเชื่อม (๒๑๐๓ – ๒๐๐๘) พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายสุริยนต์ นิ่งแก้ว วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมอาร์กทั้งสเตนแก๊สคลุม ๑ รหัสวิชา ๒๑๐๓ – ๒๐๐๕ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๑๐๐ – ๑๐๐๕ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นายเปรม เพ็งยอด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. เอกสารประกอบการสอน วิชางานจักรยานยนต์ รหัส ๒๑๐๑ – ๒๑๐๒ จํานวน ๑๓ หน่วย หน่วยที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ ๒ เครื่องยนต์ หน่วยที่ ๓.๑ ระบบหล่อลื่น หน่วยที่ ๓.๒ ระบบส่งกําลัง หน่วยที่ ๓.๓ ระบบระบายความร้อน หน่วยที่ ๔ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หน่วยที่ ๕ ระบบจุดระเบิด หน่วยที่ ๖ ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ หน่วยที่ ๗ ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ ๘ โครงรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ ๙ ระบบบังคับเลี้ยว หน่วยที่ ๑๐ ระบบรองรับน้ําหนัก หน่วยที่ ๑๑ ระบบเบรก หน่วยที่ ๑๒ งานล้อและยาง รถจักรยานยนต์ หน่วยที่ ๑๓ แก้ปัญหารถจักรยานยนต์ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางสาววนิดา ไหมพรม โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ ๕ ลักษณะ” โรงเรียนตะเครียะ วิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐)

๒) นายประมวล วิลาจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงาน ผลการวิจัยและพัฒนา กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการประเมินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลําพูน เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒)

๒) นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน ผลการดําเนินงานโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒)

๓) นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน ผลการดําเนินงานการบริหารตามแนวคิด SAKAEO เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๓ ต้อง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑)

๔) นายกฤษ ละมูลมอญ สพม.เขต ๗ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการพัฒนา นวัตกรรมการสอนสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ แบบออนไลน์)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ที่มา : สำนักงาน กคศ.