ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1785

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 รายได้แก่

1) นายอนุชาติ อินสด วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา ชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 3102 – 2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 3 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ)

2) นางสาวอังคณา อัตถาพร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 เล่ม ดังนี้ 1) ส าหรับเรียนทฤษฎี พัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 2) สำหรับเรียนปฏิบัติ พัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 3) คู่มือครู ภาคทฤษฎี พัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 4) คู่มือครู ภาคปฏิบัติพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 3. รายงานการพัฒนา เอกสารประกอบการเรียน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557)

  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางมณฑาทิพย์ เสยยงคะ ส านักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำหรับครู กศน.ตำบล 3. รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำหรับครู กศน.ตำบล)

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการส่งเสริม การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่)
  2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2)

2) นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ สพป.นราธิวาส เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 โดยใช้กระบวนการ “GAS”)

3) นายสะอาด อุสมา สพป.ปัตตานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ศาสตร์พระราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2)

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.