ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย

1566
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ </๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ 2 ๑๗/๒๕๕๒

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นางพรทิพย์ ชำนาญ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์”(Play and Leam : ๑P๕Rs) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ 2 ๑๒/๒๕๖ ๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่
๑) นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ สพป.น่าน เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยกระบวนการ PDE สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒)

เพิ่มเพื่อน

๒) นายไพโรจน์ พรมสอน สพม.เขต ๑๙ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน
ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙)

๓) นายพัฒนพงศ์ พวงทอง สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕)

๔) นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒)

๕) นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ผลการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง PADRIEW ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

๖) นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ โดยใช้กระบวนการ SPB ๓’s Seven Steps)

๗) นางพุฒชาด จันทร์ดำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการจัดการศึกษาทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑)

๘) นางกัลยา มาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓)

๙) ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว สพม.เขต ๑ㆍ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ ๕ ร่วม โดยวงจรคุณภาพ PDCA สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐)

๑๐) นางชุลีกร ทองด้วง สพป.สมุทรสงคราม (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 ราย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.