วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเยวชาญ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จำนวน ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ๆ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอาทิตย์ เกษจันทร์ โรงเรียน
หนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต ๒๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน “ฮูปแต้ม”โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมเรียน (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดมหัศจรรย์
สู่ความเป็นเลิศศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน “ฮอยอีสาน” ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co – op Co – op)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายแทน โมราราย
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๒. การประเมินโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์)

Advertisement

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสถิตย์ ปริปุณณากร
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา) หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายปัญญา หาแก้ว สพม.เขต ๓๗ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗)
๒) นายขวัญเรือน แสบงบาล สพป.มหาสารคาม เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยรูปแบบ ดาว ๕ ดวง)
๓) นายวันชัย เกิดมีโภชน์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการศึกษา
ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒)

อ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/3437-2021-07-30-05-05-28.html

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จาก ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments