ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2725

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ.-อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ1

ก.ค.ศ.-อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2564

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่
นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม.เขต 4
(ผลงานทางวิชาการ คือ

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ

Advertisement

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจ านวนจริง
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ)

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/