วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 9 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 9 ราย

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 9 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน ๔ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๘ ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑) นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม.เขต ๓๙
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค ๓๒๑๐๑) 6. การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางอิสรีย์ สง่า โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ
บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการใช้
และพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นางอรทัย ชินาภาษ โรงเรียนเมืองเดช สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเอกสารประกอบ
๒. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเอกสารประกอบ)

๔) นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม.เขต ๒๒
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑) นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ㆍ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงาน
การประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางพัทธยา ชนะพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ)

Advertisement

๓) นางพรทิพย์ นุกูลกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สพม.เขต ๑๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมเอกสารประกอบ ๒. ร้ายงานการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑)

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
ได้แก่ นายธีรวัฒน์ คำศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยกระบวนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนตามจุดเน้นของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔)
หลักเกณฑ์ฯ 2 ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล สพป.พะเยา เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

อ่านรายละเอียดได้ที่

Advertisement

https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/3517-2021-09-27-08-50-17.html

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments