วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ หลักเกณฑ์ๆ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอนุศร หงษ์ขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑) นายนริศ เชื้ออ่ำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. ร้ายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ)
๒) นายเรวัช ศรีแสงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ
๒. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ)
๓) นางประคอง รัศมีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ (ผลงาน
ทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๓)

Advertisement

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖ ๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นายทินกร อินทะนาม สพป.สกลนคร เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ร้ายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓)

๒) นายเสกสรรค กอเส็ม สพป.ปัตตานี เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ร้ายงานผลความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ด้วยกระบวนการ
๓C Model)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย จาก ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments