วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย 20 ต.ค.2564

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย 20 ต.ค.2564

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย 20 ต.ค.2564

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย

ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑ นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. ผลการใช้ภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเอกสารประกอบ
๒. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายนิพนธ์ แก้วเกิด วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วิชา เทคนิคการอินเตอร์เฟส สำหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒. ชุดการสอน รหัสวิชา ๒๑๒๘ – ๑๐๐๔ รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ หน่วย
พร้อมเอกสารประกอบ)

Advertisement

๓) นายกิตติ กุตนันท์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานแบบ PEPA Model
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ ว. ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นงสุรีรัตน์ ดียิ่ง สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/3542-2021-10-26-07-05-00.html

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 ราย 20 ต.ค.2564 จาก ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments