ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 26 ม.ค. 2565

2098

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 26 ม.ค. 2565

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๑๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย และวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี ๒๕๕๘ ๒. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. ครูผู้ควบคุมทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่าน การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดนิทานพื้นบ้านจังหวัดชุมพร สําหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นางวิบูลผล พร้อมมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน การพัฒนาครู กศน. ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบการให้ผู้เรียนได้ลงมือทํา (Active Learning) และการขยายผลสู่ผู้เรียนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปทุมธานี)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ <<คลิ๊กที่นี่>> 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง :  สรุปสรุปสาระสำคัญ ของเกณฑ์วิทยฐานะครู ใหม่

ก.ค.ศ.-อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ-ล่าสุด-26-ม.ค.-2565-1
ก.ค.ศ.-อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ-ล่าสุด-26-ม.ค.-2565-1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ขอบคุณที่มา: สำนักงาน กคศ.