วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2565 ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2565 ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ.-อนุมัติให้ข้าราชการครู-มีวิทยฐานะ-เชี่ยวชาญ-2565

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจำนวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 รายวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2565 หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก ่

นายจรัญ ควรหัตถ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีพร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2102 – 2201 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (พร้อมเอกสารประกอบ)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางพวงทอง ศรีวิลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการประเมิน
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยแบบจำลอง CIPP)

Advertisement

2) นายชัยพร พันธุ์น้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ2565หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายอนันต์ คงชุม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการวิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก)
2) นายสุรพล สงณรงค์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร)

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายจรัญ หวานคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2)

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : กคศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments