Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

Advertisement

0

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย

วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย

Advertisement

วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย

และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย ดังนี้


ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.