ก.ค.ศ. อนุมัติให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1252

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายสมพงษ์ พรมใจ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน โรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 6 Q ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2)
2) นางผกาภรณ์พลายสังข์ สพป.พิจิตร เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการใช้ นโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มาจาก : ก.ค.ศ.