ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญ

650

ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯว ๑๒/๒๕๖๑ จํานวน ๑ ราย คือ นายจักราวุธ สอนโกษา สพม.ขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)