Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.อุทธรณ์ศาลอุบลฯแล้ว ผอ.ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯเล็งยื่นคัดค้าน

Advertisement

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จ.อุบลราชธานี ฟัองต่อศาลปกครองอุบลราชธานี ขอให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในข้อ 10 และข้อ 11 ต่อมาสำนักงานก.ค.ศ.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลา เป็นผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยังไม่มีคำสั่งอนุมัติ แต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 แห่งที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณา 40 แห่ง

Advertisement

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำนักงานก.ค.ศ.ได้จัดทำคำอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่ออุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองอุบลราชธานี ชี้แจงว่าการใช้หลักเกณฑ์มีความเป็นธรรม โดยแจกแจงรายละเอียดทั้งหลักเกณฑ์เก่า(ว9)และหลักเกณฑ์ใหม่

ซึ่งมีการกำหนดองค์ประกอบเหมือนกัน แต่จะต่างกันในขั้นตอนการพิจารณาที่เกณฑ์ ว 24 มีความรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ 1.ย้ายไปในสถานศึกษาขนาดเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกันก่อน 2.ย้ายในสถานศึกษาขนาดเดียวกัน จังหวัดใกล้เคียง 3.ย้ายไปยังสถานศึกษาขนาดใกล้เคียงกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน 4.ย้ายไปในสถานศึกษาขนาดใกล้เคียงกัน จังหวัดใกล้เคียงกัน 5.ย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกัน และ6.พิจารณาย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด จากจังหวัดอื่น

“ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบในการพิจารณาด้วยว่าในหลักเกณฑ์ใหม่ที่ให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดได้เองนั้น มีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ ควรจะให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้กำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ หรือให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดเอง แบบไหนจะเหมาะสมกว่ากัน ซึ่งเจตนาที่ให้ส่วนราชการแต่ละพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบต่างๆ ได้เองนั้น

Advertisement

ก็เพื่อให้อิสระแก่ส่วนราชการ พิจารณาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ แต่ก็มีความเห็นว่าควรจะมีมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ แต่ก็จะนำข้อคิดเห็นไปใช้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาขอย้ายใหม่ โดยจะดูภาพรวมทั้งการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการย้ายครู” นายพินิจศักดิ์ กล่าวและว่า จากนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ต้องรอคำวินิจฉัยตามที่ยื่นอุทธรณ์ขอทุเลาการบังคับ ซึ่งตามกระบวนการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมถัดไป ทั้งนี้จะพยายามดำเนินการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ด้านนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จ.อุบลราชธานี ในฐานะผู้ฟ้องคดี กล่าวว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาการเสนอขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ที่กำหนดต้องเป็นขนาดเดียวกันและในพื้นที่เดียวกัน เมื่อไม่มีตำแหน่งจึงจะขอข้ามจังหวัดได้ ขณะที่ในหลักเกณฑ์เดิม คือ ว 9/2554 นั้น

ในการขอย้ายจะพิจารณาในคราวเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพื้นที่เดียวกัน หรือข้ามพื้นที่ก็ตาม ฉะนั้นการที่กำหนดเช่นนั้นในหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ถือว่าไม่เป็นธรรม ผู้บริหารบางรายต้องการขอย้ายกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาก็ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งยังขัดกับรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 38 ที่ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่

“ผมได้ยื่นต่อศาลปกครองอุบลราชธานี และศาลได้วินิจฉัยและมีคำสั่งทุเลา ในข้อ 10 และ 11 ตามหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ซึ่งเวลานี้ทั่วประเทศก็ต้องชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารไปก่อน แต่ก็ทราบว่ามีบางจังหวัดได้อนุมัติย้ายภายหลังมีคำสั่งทุเลาฯด้วย ซึ่งผมยืนยันว่าผู้บริหารส่วนใหญ่กว่า 90% ไม่เห็นด้วย ส่วนที่ก.ค.ศ.ได้อุทธรณ์คำสั่งทุเลานั้น ก็เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนตัวได้เตรียมการไว้แล้ว ทันทีที่ได้รับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุดก็จะทำหนังสือคัดค้านการชี้แจงขออุทธรณ์ส่งไปยังศาลต่อไป” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like