Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ

Advertisement

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

เพิ่มเพื่อน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

Advertisement

 ๑. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้

    ๑.๑) เป็นกรรมการและเลขานุการของ กศจ. (ข้อ ๗)

    ๑.๒) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อกศจ. (ข้อ ๙)

    ๑.๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

    ๑.๔)รับผิดชอบการดำเนินงานของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

    ๑.๕) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ ๑๒)            

    ๑.๖) เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของ กศจ. (ข้อ ๑๓)

    ๑.๗) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กอศ.เลขาธิการ กกอ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)

    ๑.๘) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย  โรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)

 ๒. ตามข้อ ๑๒ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลให้ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้                    

๒.๑) มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู ฯ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น 

    ๒.๑.๑) มีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรา ๗๓)      

    ๒.๑.๒) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (มาตรา ๘๑) 

    ๒.๑.๓) เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย          ไม่ร้ายแรง แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง)

๒.๒) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่มิใช่เป็นผู้มีอำนาจ     สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๒.๓) มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เช่น              

    ๒.๓.๑) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) (มาตรา ๒๔(๒))

    ๒.๓.๒) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ   ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๒๔(๒))

Advertisement

๒.๔) มีอำนาจสั่งการตามมติ กศจ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เช่น

      – ออกคำสั่งย้ายข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    (ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง)

    – ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามมาตรา ๗๓ วรรคห้า)

    – ออกคำสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจากราชการ (ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม)

๓. ตามข้อ ๑๓ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) โดยความเห็นชอบของ กศจ. มีผลให้ศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๓.๑) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๓) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรง

        ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                   

ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข.(๕) 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ                                    

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                    

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ๓.๒) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๔) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตำแหน่งครู

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) 

๓.๒) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

สามารถอ่านเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างครับ

ภาพประกอบคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่!

ไฟล์ pptx  /  ไฟล์ pdf

ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กคศ.

You might also like