ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงิน กู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืม ในสถานการณ์ COVID-19

3536
ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงินกู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมในสถานการณ์ COVID-19
ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงินกู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมในสถานการณ์ COVID-19

ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงิน กู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืม ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 29 เมษายน 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ 1) เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 2) เรื่องการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินให้กู้ยืม เพิ่มเติม และ 3) เรื่องการขอกำหนดวงเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสภาพคล่องทางการเงินให้กับข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1.เห็นชอบให้ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินให้กู้ยืม เพิ่มเติม 125 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ข้าราชการครูกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปชำระหนี้

2.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563

2) ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน

3) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกฟ้องดำเนินคดี หรือการประนอมหนี้

4) หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือกำหนดการพักชำระหนี้เงินต้น พร้อมงดคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเดิม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

5) หากผู้กู้ยืมส่งชำระหนี้ในระหว่างพักชำระหนี้เงินต้น ให้คิดเป็นเงินต้นทั้งจำนวน โดยงดคิดดอกเบี้ย

สำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระให้ตัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในส่วนที่ค้างชำระก่อน

6) หลังครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นและงดคิดดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระหนี้รายงวดตามปกติ

7) สำหรับเงินต้นที่พักชำระหนี้ ให้ ธ.ก.ส. กำหนดจำนวนเงินเพิ่มที่จะส่งชำระหนี้จากงวดปกติ เพื่อชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในสัญญาเดิม ต่อไป

3. เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอกำหนดวงเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพิ่มขึ้น จากวงเงินให้กู้ยืม 60 ล้านบาท เป็นวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารการจ่ายเงินกู้ยืมให้ข้าราชการครู ที่ได้รับการอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.