Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ว24/2561 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดีงนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

Advertisement

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ต่อมาสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยขอกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

-ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.

You might also like