ก.ค.ศ.แจ้ง แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

1733
แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ
แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ

ก.ค.ศ.แจ้ง แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

ก.ค.ศ.แจ้ง แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ สอบครูผู้ช่วย 2564
แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ สอบครูผู้ช่วย 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตให้ทราบและถือปฏิบัตินั้นเนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจทำให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่สามารถประกาศรับสมัครโดยระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกได้ ครอบคลุม หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนทั้งหมดดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจึงขอชี้แจงแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ดังนี้

ในกรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกไม่ครอบคลุมชื่อสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนแต่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน

เช่น กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ.ตั้งแล้วแต่กรณีประกาศรับสมัครกลุ่มคอมพิวเตอร์โดยระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสาขาวิชา โปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครกรณี ดังกล่าวให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

อ่านประกาศ ก.ค.ศ.แจ้ง แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ก.ค.ศ.แจ้ง แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ประชาสัมพันธ์ ภบ. – แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก (otepc.go.th)