ก.ค.ศ.แจ้ง แนวปฎิบัติการประเมินวิทยฐานะ ในสถานการณ์ covid19 ประเมินออนไลน์

2978

ประเมินวิทยฐานะออนไลน์ 0

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กำหนดให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 กำหนดให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จากเอกสารหลักฐานและประเมินณสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินนั้น

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นเพื่อให้การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 สามารถดำเนินไปได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

จึงมีมติกำหนดแนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ประเมินวิทยฐานะออนไลน์

Advertisement

ประเมินวิทยฐานะออนไลน์1

ประเมินวิทยฐานะออนไลน์2

ดาวน์โหลดเอกสารก.ค.ศ.แจ้ง แนวปฎิบัติการประเมินวิทยฐานะ ในสถานการณ์ covid19 ประเมินออนไลน์  คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาขอข้อมูลและภาพ ก.ค.ศ.แจ้ง แนวปฎิบัติการประเมินวิทยฐานะ ในสถานการณ์ covid19 ประเมินออนไลน์ จาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/