ก.ค.ศ.ไฟเขียว เกณฑ์ย้ายผอ. รองผอ.สพท.

480

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

    วันนี้ (21 ธ.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) โดยมีสาระสำคัญ คือ
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้จะใช้สำหรับการพิจารณาย้าย ผอ.และ รอง ผอ.สพท.
ทั้งตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข และตำแหน่งโครงสร้าง
โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข
สามารถดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท.ตำแหน่งโครงสร้างได้ทั้งในสพท.อื่นและสพท.เดิม
ส่วนการย้ายรองผอ.สพท.ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปดำรงตำแหน่งใน
สพท.ใดนั้น
หากเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งรอง
ผอ. สพท.ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไขอยู่แล้วน้อยกว่า 5 ตำแหน่ง
ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ต้องมีน้อยกว่า 2
ตำแหน่งจึงจะสามารถรับย้ายได้
สำหรับการพิจารณาย้ายผู้บริหารการศึกษาให้พิจารณาย้าย จากผู้ดำรงตำแหน่งใน
สพม.ไป สพม.ด้วยกัน หรือ จาก สปป.ไปสพป.ด้วยกันก่อน
หากมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้พิจารณาย้ายข้ามจาก
สพป.ไป สพม.หรือ สพม.ไปสพป.ได้ โดยขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย
ทั้งนี้ให้มีการเพิ่มองค์ประกอบของการพิจารณาย้าย ได้แก่ อายุ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
และระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาในปัจจุบันหรือข้อมูลสำคัญ
อื่นที่จำเป็นด้วย

    
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้
ก.ค.ศ.ยังได้พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
เพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
ว13/2556 ซึ่งมีหลักการพิจารณารับรองรางวัลครั้งนี้ คือ รางวัลที่ ก.ค.ศ.
เคยประกาศรับรองแล้ว ยังคงให้การรับรองเช่นเดิม
สำหรับการพิจารณารับรองรางวัลที่ส่วนราชการเสนอมาใหม่และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะทำงาน และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานบุคคล จำนวน
86 รางวัล นั้น ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.
กลับไปจัดทำข้อวิเคราะห์ว่ามีความเป็นมาตรฐาน
และมีการพิจารณาให้รางวัลเช่นเดียวกับรางวัลที่เคยรับรองไว้เดิมหรือไม่
ทั้งนี้ให้มีการจัดกลุ่มรางวัลที่ได้รับการพิจารณารับรองให้เป็นหมวดหมู่
และให้นำมาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 12:00 น.