ก.พ. เปิดรับสมัคร สอบภาค ก ปี 2563 เลือกสอบ e-Exam หรือ Paper & Pencil

1524

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ปี 2563 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6-27 ก.พ. 2563 สามารถเลือกสมัครสอบได้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น คือ สอบ e-Exam หรือ สอบ Paper & Pencil

  1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) ได้
  2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) ได้
  3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม