Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

Advertisement

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษียณเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

เพิ่มเพื่อน

เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของข้าราชการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Advertisement

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

Advertisement

โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8818 , 8821

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)

โทรศัพท์ 0 2547 1187

ตอบแบบสำรวจ


ดูผลการสำรวจ

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

You might also like