ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ 

971

 

ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ
ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ

ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ 
เรื่อง ขอบัญชีราชื่อขรชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการศัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อเข้ารับการพัฒนาฯ

เพิ่มเพื่อน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีกาพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ.๒๕๖๓ จึงขอให้จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตรียมการพัฒนาฯ โดยให้ดำเนินการจัดส่งบัญชี
รายชื่อในรูปแบบของไฟล์ Excel และ PDF ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ทาง e-mail address : [email protected] ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ
ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ

 

ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ
ขอบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 เพื่อการพัฒนาฯ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ