วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

Advertisement

 

ขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ขอพระราชทานเครื่องราช 2565 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

Advertisement

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจําปี 2566 ซึ่งจะต้องดําเนินการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด และจะต้องจัดส่งเรื่อง พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ที่กําหนด ไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเวลาที่กําหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลา ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บรรยายพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

จัดสรรงบ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ส.ค. – ก.ย. 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments