ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

2678
ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว
ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

สมาชิก กบข. เมื่อต้องออกจากราชการ ด้วยเหตุเกษียณอายุ ลาออก ให้ออก โอนย้ายไปยังหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น เสียชีวิต หรือออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก กบข. อัตโนมัติ
และจะต้องทำเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. โดยวิธีการ และขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น มาอ่านกันเลย
การทำเรื่องขอรับงินคืนจาก กบข. สมาชิกและทายาทของผู้ที่เสียชีวิต จะต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งเอกสารในการขอรับเงินจะเป็นดังนี้

กรณีสมาชิกออกจากราชการ
แบ่งวิธีการขอรับเป็น 2 กรณี คือ
กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัด หรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
รวมไปถึงการโอนย้ายไปหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)
กรณีมีสิทธิรับบำนาญจากภาครัฐ จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก/ประกาศเกษียณ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหนังสือการสั่งจ่ายบำนาญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)

หากสมาชิกเป็นข้าราชการที่ถ่ายโอนไปตามการกระจายอำนาจฯ
ไปท้องถิ่น จะมีเอกสารที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมคือ แบบคำนวณ บท. 4 พร้อม
เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง และ สมุดประวัติ /ก.พ.7 ฉบับจริง
สมาชิกเตรียมเฉพาะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้น และกรอก
แบบขอรับเงินคืน แบบ กบข. รง 008/1/2555 ในส่วน “สำหรับผู้ยื่นคำขอ”
ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะ ลงชื่อในส่วน “ลงชื่อพยาน” และดำเนินการใส่
ข้อมูลในส่วนของ “สำหรับส่วนราชการ” และจัดเตรียมเอกสารแนบต่างๆ
จัดส่งมายัง กบข.
สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ สามารถทำเรื่องขอ
รับเงินคืนจาก กบข. ผ่านระบบ e-fling หรือให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทำ
ผ่านระบบ e-pension ได้เลย ถ้าทำผ่านระบบดังกล่าวแล้วไม่ต้องกรอก
เอกสารการขอรับเงินคืนและส่งเอกสารใดๆ มายัง กบข.

กรณีสมาชิก กบข. เสียชีวิต
ผู้ที่สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. คือ ทายาทโดยธรรม
หรือผู้จัดการมรดก สำหรับทายาทโดยธรรม จะต้องเป็นทายาทที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้จัดการมรดก
เป็นทายาทที่ระบุในพินัยกรรม หรือตัวแทนทายาท ไปร้องต่อศาลขอแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดกในการรับเงินคืน ซึ่งวิธีการขอรับมี 2 กรณี คือ
กรณีทายาทโดยธรรม จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. แบบ ปค 14 ของทางราชการ (ทายาททุกคน) โดยไปสอบปากคำ
ที่ อำเภอ/เขต พื้นที่ของสมาชิก กบข. ที่เสียชีวิต
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกวิธีโอนเงิน)
4. สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบมรณบัตร
6. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรณีผู้จัดการมรดก จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เงิน กบข. จะเป็นสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก กบข. เท่านั้น
จึงไม่สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ สมาชิก กบข. จึงต้องดำเนินการ
ขอรับเงินคืนด้วยตัวเอง

กบข.
กบข.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.

วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2564
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3biGhaT