วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

Advertisement

 

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 คลิกที่นี่

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจํานวน ที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง

2. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ 1) หากพบว่ารายใดมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564 เช่น กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่าง อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือกระทําความผิดทางอาญา ฯลฯ ให้ชะลอการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน และกรณีที่พบว่าเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก)

หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดต่ํากว่า ระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ กําหนดไปอีกกรณีละหนึ่งปี ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

Advertisement

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

โปรแกรมการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 คลิกที่นี่

แบบเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X