ขอเชิญครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. นับชม.ว.21ได้

2206
ขอเชิญครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล        วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น มีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ไม่เกิน 150 คน
ขอเชิญครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล        วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น มีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ไม่เกิน 150 คน

ขอเชิญครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. นับชม.ว.21ได้ เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น มีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ไม่เกิน 150 คน

– รุ่น 3 วันที่ 1 มี.ค. – 4 เม.ย.64
– รุ่น 4 วันที่ 19 เม.ย. – 23 พ.ค.64

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากลการจัดการศึกษาวิทยศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผล
ซึ่งเป็นกระบวนสำคัญที่จะทำให้ทราบถึผลของการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่นี้ เพื่อนำไใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมเชิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการวัดผล
ประเมินผลวิชาวิทยศาสต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรนี้มีความรู้ความข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับใช้สรุปผลการเรียนรู้
(Summative Assessment) สามารถสร้างและใช้เครื่องมือแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ใช้ข้อมูลที่ได้จกการวัดผลประเมินผลในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์
21 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
ระดับมัธยมศึกษต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.2 ฝึกปฏิบัติกิกรมสร้าง วิพากษ์วิจรณ์ และปรับปรุงแก้ไขครื่องมือวัดและประเมินผล
2.3 ตระหนักถึงความสำคัญของการวัดผลประเมินผลต่อการจัดการเรียนรู้

3. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ
หลักสูตรการอบรมเชิปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 300 คน (จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 150 คน) และกำหนดคุณสมบัติดังนี้

              3.1 ได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ รวมทั้งมีประสุบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี
3.2 มีความสนใจในด้านการวัดผลประเมินผล
3.3 สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา
3.4 ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชให้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของ สสวท.

4. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการอบรมเชิปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
ผ่านการลงมือปฏิบัติการสร้างข้อสอบ การวิพากษ์วิจารณ์ และการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยกร โดยหลักสูตรประกอบด้วยบทเรียน 6 บท ดังนี้
บทเรียนที่ 1 การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.
บทเรียนที่ 2 การสร้างคำถามที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.
บทเรียนที่ 3 การพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.
บทเรียนที่ 4 การพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.
บทเรียนที่ 5 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบ โดย รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทเรียนที่ 6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาวีดิทัศน์ด้วยตนเอง การประชุม
ทางไกลออนไลน์ การปฏิบัติกิจกรรมผ่านระบบอบรมออนไลน์ และการทำแบบทดสอบ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละบทเรียน ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/36V7MVk

สมัครที่ http://bit.ly/3ajuorf

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.