ขอเชิญคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมครูออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี ผ่านหลักสูตร ได้รับเกียรติบัตร

2596
อบรมออนไลน์ สสวท.
อบรมออนไลน์ สสวท.

ขอเชิญคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมครูออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 นี้

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่
1
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

โครงสร้างรายหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ส่วนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย
1) เนื้อหา และแบบฝึกหัด
2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
3) แบบทดสอบ
4) สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ส่วนประกอบ

เกณฑ์การผ่านการอบรม
เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม

หมายเหตุ หลักสูตรมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรจาก กคศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564
ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาเทคโนโลยี
Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand
Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/
โทรศัพท์ : 023924021 ต่อ 3504

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.