ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

1700

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

เพิ่มเพื่อน

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Opinion Survey Questionnaire about Professional Development Activities for the Renewal of Educational Professional License) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพื่อต้องการทราบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเคยเข้ารับการพัฒนาตนเองหรือต้องการให้มีกิจกรรมใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในแบบสำรวจ

อีกทั้งเพื่อให้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งเชื่อมโยงกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) รวมทั้งให้ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท และทุกสังกัด

โดยร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ได้ที่ https://forms.gle/zg5a6ydbHHY53Km78 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33926/

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ได้ที่ https://forms.gle/zg5a6ydbHHY53Km78

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33926/

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564