ขอเชิญรับชม การประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.

1196

 

ขอเชิญรับชม การประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
(>) Obec tv :
http://www.obectv.tv
(>) Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline
(>) Facebook :
http://www.facebook.com/obectvonline

29 มิฤนายน 2563
เรื่อง แต่ตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นทีกาศึกษาประถมศึกษขมัธยมศึกษา ทุกเขต
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแพลตฟอร์มค้นการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digtal
Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ คน มีหน้าที่จัดการ ดูแล และสนับสนุน การใช้งานระบบ DEEP ให้โรงเรียนในสังคัต และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้ที่จัดการ ดูแล การใช้งานระบบ DEEPในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู ๕๐ คน ต่อผู้ดูแลระบบ 1คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ DEEP
ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2563 มีรายละเอียตตังนี้
1.ผู้ดูแลระบบในระตับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมด้วยระบบ Conference ในเวลา ๑๓.๐๐ –
14.00น. โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลของผู้ดูแลระบบ DEEP
ในระดับโรงเรียน (ชื่อ สกุล หมายเลบัตรประชาชน และวันเตือนปีเคิต) เพื่อใช้เป็นซ้อมูลในการใช้งานระบบ
๒. ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน ประชุมต้วยระบบออนไลน์ผ่านซ่องทาง

Obec tv : http://www.obectv.tv
Youtube : https://www.youtube.com/obectvonline
Facebook : http://www.facebook.com/obectvonline
ในเวลา ๑๔๐๐ – ๑.๐๐ น. โดยตรียมอุปกรณ์สำหรับรับชการประชุมต้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใข้งานระบบ DEEP
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดต่อไป

 

ขอเชิญรับชม การประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ขอเชิญรับชม การประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.