ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

2103
ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม
ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม โดย กระทรวงวัฒนธรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม_1
ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม_1

***คำชี้แจง***

ช่วงเวลาเรียน
เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2564 เริ่มเรียนได้ 2 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564

เนื้อหา
4 บทเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา
หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เห็นกันอยู่บนโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ในทางวิชาการเรียกว่า “ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านสื่อโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ชุมชน และสังคม การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล คือการเลือกรับการวิเคราะห์ ประมวลและนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ และสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
เนื้อหาในหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วย
บทที่ 1 : หลักการแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย
บทที่ 2 : รู้จริง ใช้เป็นเน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์
บทที่ 3 : รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน
บทที่ 4 : รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนผู้พิการ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างอิสระ และสามารถนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ
1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน
กระทรวงวัฒนธรรม

เข้าห้องเรียนเพื่อทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/