ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.

4422
ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.
ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.

ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๙.๐๐ น.ด้วยตนเอง ต่อจากการประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ  ขอแสดงความนับถือ  (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์แฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ช่องทางการรับชมทาง ํYOUTUBE OBEC CHANEL

ช่องทางการรับชมทาง ํYOUTUBE OBEC CHANEL

ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.
ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก สพฐ.