Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ขั้นตอนการดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งตอนนี้หลายๆโรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีขั้นตอนอย่างไร โดยเมื่อเร็วๆนี้ อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งเผยแพร่โดย คุณ Bank Manoon Parnutai มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Advertisement

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) หรือผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำขอบเขตของงาน (ตามตัวอย่างปรับได้ตามความจำเป็นและเหมาสม) พร้อมจัดทำราคากลาง

2. เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) จัดรายงานขอจ้าง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เพื่อขอความเห็นชอบ

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

3.1 กรณีวงเงินจัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพียงคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้

3,2 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบคำสั่ง

3.3 เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เจรจาตกลงราคากับบุคคลผู้ที่มีคุณสบัติตามที่กำหนดได้โดยตรง

Advertisement

4. การจัดทำข้อตกลงจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) สั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ (อาจจะเสนอ ผอ.โรงเรียน เป็นผู้อนุมัติสั่งจ้าง ก็สามารถกระทำได้)

จัดทำใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงจ้าง 2 ฉบับ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 1,000 บาทละ 1 บาท เศษของ 1,000 ให้ปิดอากรแสตมป์เพิ่ม 1 บาท ใบสั่งจ้างมอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ

5. การตรวจรับพัสดุ

5.1 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับการจ้างให้เป็นไปตามใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

5.2 โดยปกติให้ตรวจรับการจ้างในวันที่ผู้รับจ้างส่งคำร้องมอบงานจ้าง และดำเนินการจ้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ

5.3 จัดทำใบตรวจรับการจ้าง และรายงานผลการตรวจรับการจ้างให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

5.4 ส่งมอบหลักฐานการการจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป

ดาวน์โหลด : ตัวอย่าง TOR และรายงานขอจ้าง

ขอบคุณที่มา : คุณ Bank Manoon Parnutai

You might also like