ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

2663
ขั้นตอนการประเมินภายนอก สมศ. ง่ายๆ 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนการประเมินภายนอก สมศ. ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

4 ขั้นตอนการประเมินภายนอก จาก สมศ. ช่วง Covid-19

advertisement

ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านห่วยงานต้นสังกัดมายัง สมศ. เพื่อขอรับการประเมินในระยะแรกซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ SAR เท่านั้น (ไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา)

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทราบผลารประเมินระยะแรกอย่างเป็นทางการแล้ว หากสถานศึกษาต้องการให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสามารถขอให้ สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมได้โดยส่งแบบคำขอมายัง สมศ.

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมตัวรับการประเมินในระยะสอง ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบออนไลน์ พร้อมจัดส่งเอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย ฯลฯ ให้ผู้ประเมินภายนอกจะระบุตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยประสานผ่านทางสถานศึกษา

advertisement

ขั้นตอนที่ 4 คณะผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน (สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีการประเมินรูปแบบออนไลน์ตามความพร้อมขอสถานศึกษา เช่น Line VDO Call, Meet, Zoom เป็นต้น

#สมศ #ONESQA

advertisement

ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน จาก สมศ.