ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

8534
ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ผ่านมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อขอรับเลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะต้องผ่านการทดสอบ ๕ วิชา และประเมินสมรรถนะตามที่คุรุสภากำหนด

ขั้นตอนที่ 2 เข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
KSP Self-Service (https://selfservice.ksp.or.th)
* กรณียังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน แล้วดำเนินการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-service
โดยให้เลือกยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต KSP-Bundit เข้าเมนู ใบอนุญาต -> ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย -> บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สำหรับ KSP-Bundit ให้บันทึกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคำขอในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หลังจากบันทึกคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลือกเมนู ใบอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย ตรวจสอบข้อมูลขอขึ้นทะเบียน และคลิ๊กปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชำระผ่าน mobile Banking)

2. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย

3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

* จุดบริการชำระค่าธรรมเนียมจะส่งข้อมูลการรับชำระค่าธรรมเนียมให้คุรุสภา ภายใน 1 – 3 วันทำการ

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ
หลังจากยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว เจ้าหน้าที่จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอยู่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารแนบประกอบ โดยจะดำเนินการภายใน 5 – 7 วันทำการ และแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบ e-service

ขั้นตอนที่ 6 เสนอพิจารณาอนุมัติ
หลังจากผ่านการตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ที่ยื่นคำขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันทำการ หลังจากที่ตรวจสอบคำขอและชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เมนู ตรวจสอบผลต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต (http://www.ksp.or.th/service/license_search.php)

สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ทันที ผ่านระบบ KSP Self-Service
(รายละเอียดศึกษาในคู่มือการใช้งาน การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์)

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/