วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

Advertisement

โดยเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์คุรุสภาได้เผยแพร่แนวทางในการจัดงานวันครู ปี 2565 โดยระบุว่าจะมีการจัดกิจกรรมการทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) และรูปแบบออฟไลน์ โดยคุรุสภาได้เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com แล้ว ในกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. 2565 หรือครั้งที่ 66 นั้น จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคุณครูคือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565 โดยอบรม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทางระบบได้แจ้งว่าผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้จาะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.วันครู.com โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม และลงทะเบียน วันครูออนไลน์ 2565 ดังนี้ครับ

วิธีการสมัคร ลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์
วิธีการสมัคร ลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์

1.ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด

1.1ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7

1.2กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้ที่ https://shop.trainflix.com/signin

ขั้นตอน-วิธีการสมัคร-ลงทะเบียนเข้าอบรม-วันครูออนไลน์-2565-7
ขั้นตอน-วิธีการสมัคร-ลงทะเบียนเข้าอบรม-วันครูออนไลน์-2565-7

1.2.1ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ

1.2.2 หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

3.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม.

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)

3.การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)

Advertisement

4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)

ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม.

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

1.เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)

2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)

3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)

4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)

5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)

4.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 มี 2 ตอน 9 หัวข้อ จำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเลือกเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยตอนละ 1 หัวข้อ และมีจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ 17 ชั่วโมง (50%) จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเกียรติที่ออกให้จะนับจำนวนชั่วโมงที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหัวข้อแต่ไม่เกิน 34 ชั่วโมง

5.ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็นแบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 15 – 20 ข้อ และการสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ จำนวน 1 ข้อ

6.เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถขอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ตามช่องทางที่กำหนด

Advertisement

7.ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับเกณฑ์การรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/รับชม โดยการโหวตให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 และเสวนาวิชาการ มากกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมปาฐกถา/เสวนา
1.2 เข้าร่วมกิจกรรม/รับชมนิทรรศการรางวัล โดยการโหวตให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น มากกว่า ร้อยละ 30 ของนิทรรศการทั้งหมด และมีเงื่อนไขในการเข้าอบรมวันครูออนไลน์ 2565 ดังภาพครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

ขั้นตอนวิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com
ขั้นตอนวิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมวันครูออนไลน์ 2565เว็บไซต์ www.วันครู.com

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก :  www.วันครู.com 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments