ข่าวดีสำหรับผู้ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งหากมีตำแหน่งว่าง ให้กศจ.บรรจุผู้ขึ้นบัญชีหรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่นก่อนเปิดสอบรอบใหม่

4070

ข่าวดีสำหรับผู้ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งหากมีตำแหน่งว่าง ให้กศจ.บรรจุผู้ขึ้นบัญชีหรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่นก่อนเปิดสอบรอบใหม่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย โดยเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ว15/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในกรณีที่มีตําแหน่งว่าง และมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกับตําแหน่งว่าง ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ขึ้นบัญชี หรือ ถ้าไม่มีผู้ขึ้นบัญชีให้ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กับกศจ.อื่น หรือหากมีเหตุผลความจําเป็น ก็สามารถเปิดสอบครูผู้ช่วยได้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยมีรายละเอียดในหนังสือฉบับดังกล่าวดังนี้

 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๑

 ๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังตําแหน่งว่าง เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดําเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีตําแหน่งว่าง และมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกับตําแหน่งว่างดังกล่าว ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้แล้วเสร็จ กรณีที่ไม่มี บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกับ ตําแหน่งว่างดังกล่าว ให้ดําเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๒. หากมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ ๑ ได้ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความฉับถือ

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

(นายอัมพร พินะสา)

ข่าวดีสำหรับผู้ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งหากมีตำแหน่งว่าง ให้กศจ.บรรจุผู้ขึ้นบัญชีหรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่นก่อนเปิดสอบรอบใหม่
ข่าวดีสำหรับผู้ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งหากมีตำแหน่งว่าง ให้กศจ.บรรจุผู้ขึ้นบัญชีหรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่นก่อนเปิดสอบรอบใหม่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานกคศ.