ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

3269
ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ (แยกตามระดับชั้น) เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ มาฝากทุกท่านครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ (แยกตามระดับชั้น) เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อม โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครและผลงานมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

จ่าหน้าซองถึง
โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข่าวดี! การประกวดแข่งขัน คัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา