Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! ก.ค.ศ.เปิดให้กู้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4/ปี

Advertisement

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เพิ่มเพื่อน

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

Advertisement

ข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูกู้ยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยอนุมัติให้ข้าราชการครู (สายผู้สอนเท่านั้น) ที่าจะได้รับพิจารษอนุมัติให้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง

บังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน

ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ

หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

Advertisement

4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี

5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน

6) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

8) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

และสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบทั้งหมดที่นี่

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like