ข่าวดี! ก.ค.ศ.แจ้งให้ กศจ.เร่งบรรจุครูผู้ช่วย! โดยต้องดำเนินการภายใน 4 เม.ย. 61

398

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง 1.หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

อ้างถึง 2.หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

อ้างถึง 3.หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

อ้างถึง 4.หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบระยะเวลาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 กศจ.ต่างๆได้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ใกล้ครบอายุแล้วนั้น
ขอบคุณที่มา : คุณสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ