Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี??? ครูเตรียมพร้อมรับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ.เร่งคลอดส.ค.นี้!!

Advertisement

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ว่า
คาดว่าจะเสนอทันในการประชุม ก.ค.ศ. เดือนสิงหาคมนี้ ร่างที่จะเสนอ
แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ
ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการดำเนินการตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งทุกคนต้องทำตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นครู และส่วนที่ 2
ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสาขาที่ขอรับประเมินวิทยฐานะทุกระดับ
โดยระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากก.ค.ศ.ด้วย

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“หลัก
เกณฑ์ PA ใหม่ จะผสมผสานระหว่าง ว13 การประเมินตามผลงานเชิงประจักษ์ และ
ว17 การประเมินผลงานทางวิชาการ หากที่ประชุมก.ค.ศ.ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ PA
จะมีผลให้การประเมินตาม ว17 และ ว13 ถูกยกเลิก
และต้องประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่
แต่อนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิม
ให้พิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จ” นายพินิจศักดิ์กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม
ตนไม่สามารถบอกได้ว่าหลักเกณฑ์ PA ที่จะออกใหม่ จะลดภาระครู
แต่จะทำให้ครูมีเวลาทุ่มเทกับการเรียนการสอนมากขึ้น

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like