Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62)

Advertisement

เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต

Advertisement

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

You might also like