ข่าวดี!! เตรียมบรรจุครูผู้ช่วย 8,000 อัตรา จากผู้ขึ้นบัญชีตั้งแต่ปี 2557

438พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่

3/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 1

เมษายน


2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ที่ประชุมได้
พิจารณาหารือถึงการย้าย-เลื่อนขั้นเงินเดือน-เรียกบัญชีสอบครูผู้ช่วย
สพฐ. เพื่อไม่ให้ครูเสียสิทธิ์
รวมทั้งรับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายหลังคำสั่ง คสช.พิจารณาการย้าย-เลื่อนขั้นเงินเดือน-เรียกบัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ.


รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายหลังคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่

10/2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

และ
11/2559
เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2559 ซึ่งส่งผลให้มีการยุบเลิก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
และมอบอำนาจหน้าที่และงานตามภาระหน้าที่ไปให้คณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
จังหวัดนั้นๆ แทน


ที่ประชุมเห็นว่า
จะต้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใน กศจ.ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เพื่อทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในการพิจารณา
3 เรื่องสำคัญ คือ

การย้าย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการเรียกผู้ขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยซึ่งสอบไว้ตั้งแต่ปี
2557 และใกล้จะหมดอายุภายใน
2 เดือนนี้จำนวน
ประมาณ
8,000 อัตรา เพื่อจะไม่
ให้ครูเสียสิทธิ์
แม้อาจจะล่าช้าไปบ้างก็ตาม


ในส่วนของการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น
ที่ประชุมได้
มีมติให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งขึ้น
สามารถดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการย้ายให้แล้วเสร็จ
และเตรียมผลการกลั่นกรองการย้ายเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ตามคำสั่ง คสช.


สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของ ก.ค.ศ.
ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


 • จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารงานบุคคล
  ณ ห้องประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น

  5 อาคารรัชมังคลาภิเษก
  กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์

  02-280-2835


 • ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ของ กศจ.
   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน
  โดยจะหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในวันที่

  4
  เมษายนนี้ก่อนที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่


 • เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  ให้ออกประกาศคำวินิจฉัยเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้กับ กศจ. ในการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


 • กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ให้กับผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  ในวันที่
  7
  เมษายน
  2559
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ที่มา :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ