Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครู แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มาฝากดังนี้ครับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิชาชีพครู) และ หลักสูตร ปริญญาโท (วิชาชีพครู) โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู

Advertisement

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับการรับรองจาก สกอ. รับรองและ/หรือมีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

1. สำเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร
2. สำเนาสมุดประจำตัวครูที่ปัจจุบันยังไม่จำหน่ายออก
3. หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

หลักสูตรป.โท วิชาชีพครู
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับการรับรองจาก สกอ. (ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561) รับรองและ/หรือมีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด
1. สำเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร
2. สำเนาสมุดประจำตัวครูที่ปัจจุบันยังไม่จำหน่ายออก
3. หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สมัครผ่านระบบออนไลน์ Online Admission

เริ่มสมัครวันที่ 26 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561

เริ่มชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

รายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

Advertisement

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดประกาศ

สมัครเพื่อเข้าเรียน

ที่มา : http://gs.rmu.ac.th/

You might also like