ข้อกําหนดวินัย และการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

837

สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอํานาจและหน้าที่ประการหนึ่ง ในการกําหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนวินิจฉัย ตีความปัญหาที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการใช้บังคับ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หนังสือ “ข้อกําหนดวินัย และการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ประกอบด้วยข้อกําหนดในเรื่องวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการ การดําเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ การรายงานการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พร้อมด้วยกรณีศึกษาตามมติของ ก.ค.ศ. และตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

สํานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือข้อกําหนดวินัย และการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการ กศจ. สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีนาคม ๒๕๖๒

โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.