Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข้อคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

Advertisement

ข้อคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นับตั้งแต่
ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เกณฑ์ PA” นั้น
ก็ได้มีความตืนตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก
ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
จนกระทั่งนำไปสู่การที่มีสถาบันการศึกษาหรือเอกชน
จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
เพื่อเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอรับการประเมินที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้
โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมแตกต่างกันไป ตั้งแต่รายละ 800 บาท (ขั้นต่ำ 60
คน) หรือรายละ 3,000 บาทต่อวัน

ในเรื่องนี้สำนักงาน
ก.ค.ศ.ได้แจ้งเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
อย่าได้หลงเชื่อเข้ารับการอบรม เพราะจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
เนื่องจากผู้ที่จะอบรมให้ความรู้แก่ท่านยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของคู่มือ
การประเมิน
อาจให้คำแนะนำแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกต้องกับสิ่งที่คณะ
กรรมการต้องการประเมิน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่ใน Youtube Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว
ผู้สนใจสามารถ Download จากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้
ซึ่งหลายท่านคงได้รับความรู้ผ่านวิดีทัศน์แล้ว
จึงขอให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้

1. คำว่า “ข้อตกลงในการพัฒนางาน” เป็น
ข้อตกลงที่ครูจะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา 2 ปี
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
หากท่านไปเข้ารับการอบรม
แล้วให้วิทยากรแนะนำการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานให้
ท่านจะสามารถพัฒนางานตามข้อตกลงที่ผู้อื่นเขียนได้หรือไม่
และจะสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการต้นสังกัดหรือไม่

2.
เมื่อเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
และยื่นเสนอขอรับการประเมินแล้ว หากคณะกรรมการชุดที่ 1
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุง
ท่านก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับคำแนะนำจากวิทยากรอีกตลอดระยะเวลาถึง 2
ปี เนื่องจากหลักเกณฑ์นี้เป็นการปฏิบัติจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

3. สำนักงาน
ก.ค.ศ.จะแจ้งคู่มือการประเมินทั้ง 4 สายงาน
ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน สิงหาคม 2558
ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการประเมินที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
จะได้เผยแพร่อย่างถ่องแท้ก่อน ดีกว่าเข้ารับการอบรม
เพื่อเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

4.
การเสนอเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนางานจะเกิดขึ้นได้
เมื่อท่านผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถเชิงทฤษฎีและประเมินประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการต้นสังกัด
เท่านั้น

5. สำหรับท่านที่มีคุณสมบัติ
และประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือ
ทบทวนความรู้ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี
และการประเมินประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการตันสังกัด
ซึ่งจะเริ่มทดสอบประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม 2558

สำหรับปฏิทินการดำเนินการของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และหลักสูตรการทดสอบ จะนำมาบอกกล่าวในสัปดาห์หน้า ครูบ้านนอกดอทคอมจัดพิมพ์

 

———————————————–
สำนักงาน ก.ค.ศ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like