มาแล้วจ้า!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!!

4913

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องดีดีมานำเสนอเช่นเคยครับ เมื่อช่วงหลายวนที่ผ่านครูอัพเดตดอทคอมได้รับโทรศัพท์จากคุณครูเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานการอบรม ระบบเพศวิถีออนไลน์ ที่ทางสพฐ.ได้จัดทำขึ้น ซึงเมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยในหนังสือฉบับดังกล่าได้แจ้งกำหนดการในการเข้าใช้งานระบบพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ และที่สำคัญมี ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ เบอร์โทร อีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับ สพฐ. โดยมีรายละเอียดในหนังสือดงนี้ครับ

เรื่อง  การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  และ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

2. รายชื่อผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม พร้อมทั้งตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียบเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้จัดทำคู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านเพศวิถีศึกษาดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนดังกล่าว โดยให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. 1. ผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเดิม           ที่ลงทะเบียนอบรมผ่านโปรแกรมดังกล่าว เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยจะมีปุ่ม “หน้าจัดการข้อมูล” เพิ่มเติมให้รายละเอียดตามคู่มือการดูแลระบบฯ
  2. 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ เข้าอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th

2.1  กรณีผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไว้แล้วให้เข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post – Test)

2.1.1 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้รอผลการตรวจแผนการจัด การเรียนรู้ หากไม่มีการแก้ไขจะได้รับใบวุฒิบัตร

2.1.2 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ให้กลับไปเข้าเรียนใหม่      และหลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งไปก่อนแล้วได้

*  การส่งแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะครูสายงานการสอนเท่านั้น

2.2  ให้ผู้ลงทะเบียนเรียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรม และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันในรอบแรกของการอบรมฯ

  1. 3. หากเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่แอดมิน หรือผู้ดูแลระบบให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบและแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบคนใหม่ไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 0 2288 5775 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสล็อคอินและพาสเวิร์ดใหม่      ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบคนใหม่ต้องผ่านการอบรมโปรแกรมดังกล่าวแล้ว
  2. 4. ให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายงานการสอนของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้มีรอบระยะเวลาการอบรมและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ดังนี้

4.1 เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

4.2  ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

4.3  เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กรกฎาคม 2563

4.4  ปิดระบบเพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

4.5  เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจะเปิดและปิดระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดคล้ายกับประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ระดับเขตพื้นที่ฯ

ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!!

ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!! ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์ ทั้งระดับเขตพื้นที่ฯ-สพฐ. พร้อมแจ้งกำหนดการอบรมรอบใหม่!!

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลติดต่อAdmin ระบบเพศวิถีออนไลน์  (สพป. สพม. สพฐ.)

ดาวน์โหลดคู่มือการดูแลระบบข้อมูลฯ

ขอบคุณที่มา : สพฐ.