ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

1865
ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

กิจการของ ช.พ.ค. ประจำเดือนมกราคม 2564
สำนัก ช.พ.ค -ช.พ.ส. ได้สรุปกิการของ ช.พ.ค. ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้
1. จำนวนสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดรันวาคม 2563. 951,835 ราย
1.2 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดมกราคม 2564   1,797 ราย
1.3 จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม  35 ราย
1.4 จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 63 – 20 ม.ค. 64  834 ราย
– ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย  772 ราย
– ลาออก  16 ราย
– ถอนชื่อ. 46 ราย
1.5 จำนวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวดรันวาคม 2563

2. เพศของผู้ถึงแก่ความตาย
2.1 ผู้ถึงแก่ความตายเป็นเพศชาย จำนวน 450 ราย
2.2 ผู้ถึงแก่ความตายเป็นเพศหญิง จำนวน 322 ราย

3. อายุของผู้ถึงแก่ความตาย
3.1 อายุ  ต่ำกว่า 51 ปี. จำนวน 41 ราย เพศชาย 19 ราย เพศหญิง 22 ราย
3.2 อายุ  51 ปี ขึ้นไป-60 ปี จำนวน. 91 ราย เพศชาย 58 ราย. เพศหญิง 33 ราย
3.3 อายุ. 61 ปี ขึ้นไป -70 ปี จำนวน  237 ราย เพศชาย 150 ราย. เพศหญิง 87 ราย
3.4 อายุ 71 ปี ขึ้นไป-80 ปี จำนวน 185 ราย เพศชาย 104 ราย 119 ราย เพศหญิง 81 ราย
3.5 อายุ 81 ปี ขึ้นไป จำนวน 218 รายเพศชาย 119 ราย เพศหญิง 99 ราย

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

4. สาเหตุการถึงแก่ความตาย

4.1 โรคมะเร็งทุกประเภท จำนวน 184 ราย เพศชาย จำนวน 85  ราย. เพศหญิง จำนวน  99 ราย
4.2 โรคเกี่ยวกับหัวใจ จำนวน 118 ราย  เพศชาย 78 ราย เพศหญิง เพศหญิง 40 ราย
4.3 โรคเกี่ยวกับปอด จำนวน 77 ราย เพศชาย 48 ราย  เพศหญิง 29 ราย
4.4 โรคชรา จำนวน 65 ราย เพศชาย 36 ราย เพศหญิง  29 ราย
4.5 โรคเกี่ยวกับสมอง จำนวน 61 ราย  เพศชาย 35 ราย  เพศหญิง 26 ราย
4.6 โรคเกี่ยวกับไต 21 ราย  เพศชาย 13 ราย เพศหญิง 8 ราย
4.7 อุบัติเหตุ จำนวน 18 ราย เพศชาย 12 ราย จำนวน เพศหญิง 6 ราย
4.8 โรคเกี่ยวกับตับ 14 ราย 2 ราย เพศชาย 12 ราย จำนวน เพศหญิง 2 ราย
4.9 โรคเกี่ยวกับลำไส้ จำนวน  2 ราย เพศชาย 2 ราย เพศหญิง  – ราย
4.10 ถึงแก่ความตายด้วยเหตุอื่นๆ จำนวน 212 ราย เพศชาย 129 ราย เพศหญิง 83 ราย
อาทิเช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด , ไม่ทราบสาเหตุการตาย , โรคเบาหวาน , โรคความดัน

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564กิจการของ ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2564
สำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้สรุปกิจการของ ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้
1. จำนวนสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิกจากงวดรันวาคม 2563 395,343 ราย
1.2 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ประจำงวดมกราคม 2564 1,142 ราย
1.3 จำนวนสมาชิกขอกลับประจำงวดมกราคม 2564     8 ราย
1.4 จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 63 – 20 ม.ค. 64 480 ราย
– ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย 436 ราย

– ลาออก 5 ราย
– หย่ากับคู่สมรส 18 ราย
– ถอนชื่อ 21 ราย
1.5 จำนวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวดมกราคม 2564  396,013 ราย
2. สมาชิกขอคำงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีหย่ากับคู่สมรส – ราย

3. สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเงินสงเคราะห์รายศพ
กรณีคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตายไปก่อน 0 ราย

4. เพศของผู้ถึงแก่ความตาย
สมาชิก ช.ผส. ถึงแก่ความตายที่ได้รับแจ้งในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 436 ราย แยกเป็น
4.1 ผู้ถึงแก่ความตายเพศชาย จำนวน 257 ราย
4.2 ผู้ถึงแก่ความตายเพศหญิง จำนวน 179 ราย
5. อายุของผู้ถึงแก่ความตาย
5.1 ผู้มีอายุต่ำกว่า 50 ปี จำนวน 18 ราย เพศชาย 16 ราย เพศหญิง 2 ราย
5:2 ผู้มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปื จำนวน 70 ราย  เพศชาย 47 ราย เพศหญิง 23 ราย
5.3 ผู้มีอายุระหว่าง 61 – 70 ปี จำนวน 154 รายเพศชาย 112 รายเพศหญิง 42 ราย
5.4 ผู้มีอายุระหว่าง 71 – 80 ปี จำนวน 90 ราย เพศชาย 50 ราย เพศหญิง 40 ราย
5.5 ผู้มีอายุเกินกว่า 80 ปีขึ้นไป จำนวน 104 ราย เพศชาย 32 ราย เพศหญิง 72 ราย

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 256

6. สาเหตุการถึงแก่ความตาย

6.1 โรคมะเร็งทุกประเภท จำนวน 104ราย เพศชาย 66 ราย เพศหญิง 38 ราย
6.2 โรคเกี่ยวกับหัวใจ  ราย 58 ราย เพศชาย 41 ราย เพศหญิง 17 ราย
6.3 โรคเกี่ยวกับปอด จำนวน  50 ราย เพศชาย 27 ราย เพศหญิง 23 ราย
6.4 โรคเกี่ยวกับตับ จำนวน 11 ราย เพศชาย 1  ราย เพศหญิง 2 ราย
6.5 โรคเกี่ยวกับไต จำนวน 9 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 8 ราย
6.6 โรคเกี่ยวกับสมอง จำนวน 32 ราย เพศชาย 19 ราย เพศหญิง  13 ราย
6.7 โรคเกี่ยวกับลำไส้ 3 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 2 ราย
6.8 โรคชรา จำนวน 31 ราย เพศชาย 7 ราย เพศชาย 24 ราย
6.9 อุบัติเหตุ จำนวน 13 ราย เพศชาย 10 ราย เพศหญิง 3 ราย
6.10 ถึงแก่ความตายด้วยเหตุอื่นๆ จำนวน 125 ราย เพศชาย 76 ราย เพศหญิง 49 ราย
อาทิเช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด,ไม่ทราบสาเหตุการตาย,โรคเบาหวาน,โรคความดัน

ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูล กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ จาก ช.พ.ค. ช.พ.ส.