ข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน) กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…(ฉบับ สพฐ.)

2244
ข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....(ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน) กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...(ฉบับ สพฐ.)
ข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน) กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…(ฉบับ สพฐ.)

ข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน) กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…(ฉบับ สพฐ.)
———————————–

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีบทความที่น่าสนใจเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน) กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…(ฉบับ สพฐ.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) มีเนื้อหาดังนี้

ฉบับร่าง ฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับภาคประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้าน
การศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จำเป็นต้องกำหนดให้ครูมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครูความเป็นครูเพื่อ
เป็นการรับรองว่าครูมีคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งมี
ความรู้ด้านวิชาการ ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ สพฐ..
ร่าง พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒’๖ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้าน
การศึกษา (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จำเป็นต้องกำหนดให้ครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งมีความรู้ด้านวิชาการ ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการ
ตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

คลิกอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
https://drive.google.com/file/d/1444_Vt90moM_ciKAnYnoltbR8b3sZemG/view?usp=drivesdk

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)