Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ข้าราชการครวรอ่าน!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมิน ก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

Advertisement

ไม่แจ้งผลการประเมิน ก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ!!!

เพิ่มเพื่อน

คดีปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้เป็นกรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ แต่ก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บังคับบัญชาไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการทราบเพราะเห็นว่ามีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แม้มูลคดีจะเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาความดีความชอบครึ่งปีหลังงบประมาณพ.ศ 2552 ซึ่งยังคงใช้วิธีการเลื่อนระบบเดิมคือ 0.5 ขั้น 1 ขั้นหรือ 1.5 ขั้นแต่ว่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโดยระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ยังคงใช้บังคับได้ในปัจจุบัน

Advertisement

ดังนั้นอุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้จึงสามารถนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานราชการเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ในปัจจุบัน

คดีนี้เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง 0.5 ท่านผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีส่วนรับทราบผลการประเมินจึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม แต่ได้รับการชี้แจงว่าการพิจารณาความดีความชอบเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รายผู้ฟ้องคดีและเพื่อฟ้อนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี

ประเด็นปัญหาคือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งให้ข้าราชการทราบก่อนที่จะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่และคำสั่งเลื่อน เงินเดือน ให้ผู้ฟ้องคดี 0.5 ขั้นและหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพียงใด ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโดยระบบเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงานก.พ.ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 มีสาระสำคัญเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรมโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ดังนั้นการแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบ

Advertisement

จึงเป็นวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบก่อนที่ผู้มีอำนาจ จะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น ของผู้ฟ้องคดีได้ให้คะแนนในการประเมินแต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียนสำนักงานกพลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 โดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินแต่อย่างใดและมิได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อขั้นตอนการประเมิน

และการแจ้งผลการประเมินเป็นวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติ

การที่ไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบย่อมถือเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีและคำวินิจฉัยร้องทุกข์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.243/2559

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโดยระบบเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ว่าการแจ้งประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบถือเป็นวิธีอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมิน มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบก่อนที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนการไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการผู้รับการประเมินทราบย่อมทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

นายปกครอง

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมภ์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

You might also like